ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ATHENAS HAIR ACADEMY
 
  

Subtitle

Advance Courses / Μαθήματα για προχωρημένους

included in the 24month course without extra charge or can be done seperately to advanced students /

συμπεριλαμβάνονται στα 24μηνα μαθήματα χωρίς επιπλέον χρέωση ή μπορεί να γίνουν ξεχωριστά σε προχωρημένους

Advance Bridal Hair Up Course / Νυμφικά κτενίσματα

Advance Hair Styling Course / Προχωρημένα Μαθήματα για Κτενίσματα

Advance Colour Techiques / Προχωρημένα Μαθήματα για Τεχνικές Βαφών

Advance Hair Cutting Course / Προχωρημένα Μαθήματα για Κόψιμο μαλλιών


Advance Bridal Hair Up Couse / Προχωρημένα Μαθήματα για Νυμφικά κτενίσματα

Duration 8 weeks / Διάρκεια 8 εβδομάδες

Price : EUR 500 / Τιμή ΕΥΡ 500


Advance Hair Styling Course / Προχωρημένα Μαθήματα για Κτενίσματα  

Duration 8 weeks / Διάρκεια 8 εβδομάδες

Price : EUR 500 / Τιμή ΕΥΡ 500


description

Advance Colour Techniques Course / Προχωρημένα Μαθήματα για Τεχνικές Βαφών

Duration 8 weeks / Διάρκεια 8 εβδομάδες

Price : EUR 600 (excl. colour costs) / Τιμή ΕΥΡ 600 (εκτός το κόστος βαφών)
Advance Hair Cutting Course / Προχωρημένα Μαθήματα για Κόψιμο μαλλιών

Duration 10 weeks / Διάρκεια 10 εβδομάδες

Price : EUR 950 / Τιμή ΕΥΡ 950


description